Time To Market – Skillnaden mellan succé och flopp!

Tiden är den absolut största konsten att bemästra i projekt som går i digitaliseringens tecken. Anledning är att kravbilden ofta är omfattande, men samtidigt vag, vilket gör projekten så långa att inre och yttre omständigheter hinner förändra behovsbilden under projektets gång. Hur gör man då för att snabbt och smidigt gå från projektidé till lanserad lösning?

Vad betyder egentligen ”tid”? Tid är troligen ett av världens mest studerade fenomen. Jag ska inte göra någon kvantmekanisk djupdykning utan vi nöjer oss med att konstatera att tiden betyder allt. Fortfarande allt. Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att en dålig idé med helt rätt timing har större chans att bli en succé än en klockren idé med helt fel timing. En dålig idé kan alltid förbättras och byggas på när den lanserats medan en dålig timing är svårare att ändra på. Anledningen är ganska självklar – en idé eller en lösning ligger i dina händer, timingen styrs av marknadsmekanismer och det finns lite (för att inte säga noll) du kan göra för att påverka dem.

Ta bort kostsam tid mellan idé och lansering

Eftersom tiden fortfarande betyder allt betyder den också pengar. Tjänade pengar i form av ökade intäkter eller sparade pengar i form av reducerade kostnader, något som någonstans är alla organisationers mål. Därför finns det all anledning att fundera över hur vi förhåller oss till tiden i vår arbetsvardag och i de projekt vi företar oss. För visst är det så att när projekt skenar iväg så är det ofta tiden som är boven. Kanske indirekt tack vare oförutsedda händelser, men likväl är det tiden som blir vår kostsamma fiende. Samtidigt som tiden är dyr (och blir alltmer dyrbar) blir system och applikationers förväntade livslängd allt kortare. Därmed får införandetid och sättet vi utvecklar mjukvara på allt större betydelse, något som vi beslöt oss att ta fasta på genom att ta fram Meridiums Intranätpaket, en startklar lösning med färdigt ramverk och paketerad funktionalitet från flertalet olika intranätprojekt som vi genomfört de senaste åren. 

Det började med att vi ville göra något åt just tidsaspekten. Varför måste det ta så lång tid från identifierade behov till uppfyllda behov. Dvs från idé till projektstart och slutligen lansering. Tiden betyder ju allt – även pengar, så kan vi korta projekttiden men ändå behålla samma kvalitet borde vi kunna bidra till att våra kunder tjänar pengar. Anledningen till att projekt ofta blir omfattande och slirar på tidplanen är dels att behovsbilden inte är tillräckligt identifierad och dels att behoven är rörliga och föränderliga. Befintliga behov ändras och nya behov tillkommer, något som ibland blir en utmaning att hantera inom ett projekt med satt budget och tidplan. Med detta konstaterat började vi titta på våra kunders behov inom de intranätprojekt vi genomfört under de senaste åren. Bland dessa kunder fanns både större och mindre organisationer inom såväl privat som offentlig sektor. Ganska snabbt kunde vi konstatera att behovsbilden till väldigt stor del var densamma, med stort fokus på personalisering och influenser från sociala medier, kryddat med stöd för effektiv samverkan. Eftersom behovsbilden var väldigt homogen innebar detta också att funktionerna vi byggt inom projekten var väldigt snarlika. Med en snarlik behovsbild och snarlika funktioner fanns en grund för att paketera och samla funktioner inom ett och samma ramverk. Den uppenbara uppsidan av detta är att varje kund därmed inte behöver bekosta utveckling av samma funktioner, utan att redan utvecklade funktioner istället kan återanvändas för flera olika kunder till en fast kostnad. Snabbare och med bättre kostnadskontroll helt enkelt.

Vem bemästrar egentligen tiden?

Jag tror att du som läser håller med om att en av de mest framträdande osäkerhetsfaktorerna när ett nytt konsultprojekt ska initieras är att det är svårt att säga hur lång tid det tar innan vi får ut vår nya lösning. Som beställare vet man inte, utan förväntar sig ofta att leverantören ska veta detta. Problemet är att inte heller leverantören vet det eftersom detaljerna kring vad som egentligen ska göras ofta är vaga (om man tittar längre än en sprint framåt). Samtidigt påverkar andra inre och yttre omständigheter som från början är okända tidsåtgången. Marknaden förändras ständigt och kunders eller anställdas uppfattning av deras behov är en rörlig måltavla. Långa ledtider från idé till lansering gör det svårt och tidskrävande att leverera i enlighet med dessa ändringar. Krångliga arbetssätt som kräver överlämningar mellan olika team eller till och med över organisationsgränser gör alla förändringar svårplanerade med lidande flexibilitet och skenande tidplan och budget som följd. Som ett svar på detta har det agila förhållningssättet fått starkt genomslag och är idag det dominerade arbetssättet på landets konsultbyråer inom mjukvaruutveckling. Det agila arbetssättet går ut på att snabbt omsätta en idé till en körbar leverans som driftsätts. Resultatet av leveransen analyseras och förbättras sedan utefter analysdata. Detta förfarande bidrar till en kortare Time To Market med större flexibilitet att anpassa sig till förändrade omständigheter. Men det förändrar inte faktum att det fortfarande handlar om ett konsultprojekt där något nytt ska byggas upp från grunden längs en väg som är kantad av okända faktorer som vi vet kommer att inverka på projektets förutsättningar (vi vet bara inte vad de är).

Återanvänd istället för att bygga nytt – större kontroll och snabbare lansering

För att reducera det okända som direkt påverkar tid och kostnad behöver ni titta mot en startklar lösning där det finns en färdig grund gjuten på behov, funktionalitet och erfarenheter från tidigare genomförda projekt. Först då kan merparten av osäkerhetsfaktorerna läggas åt sidan eftersom 1) funktionaliteten redan är utvecklad och på plats och 2) funktionerna har ett fast pris och därmed vet ni precis vad det kommer att kosta er. Med en startklar lösning som också är skalbar och succesivt kan byggas på med skräddarsydd funktionalitet får vi ett flexibelt manöverutrymme samtidigt som vi får ett snabbare införande med full kostnadskontroll. Att man väljer en startklar lösning eller produkt framför ett traditionellt projekt innebär såklart inte att man kan välja bort en grundlig behovsanalys – det är viktigt att understryka. Det innebär istället att man är beredd på att eventuellt göra vissa avsteg från funktionalitet till förmån för ett snabbare införande (kortare Time To Market) och full kostnadskontroll, dvs man värderar tidsaspekten och kostnadseffektiviteten framför många funktioner. Sett till att genomsnittet för användning av utvecklade funktioner i IT-system är runt 40 % känns det som ett rimligt avsteg.

Sammanfattningsvis

Startklara lösningar och produkter har kortare Time To Market än traditionella konsultprojekt med fördelar som minskad risk för olönsamma investeringar, bättre träffsäkerhet i behovsbilden och snabbare behovsuppfyllnad samt förmåga att underhålla en levande produkt- eller tjänsteportfölj. I konkurrens med långa och komplexa projekt har produktifierade och startklara lösningar ofta betydligt bättre förutsättningar att leverera värde.

Källor

* The Standish Group Report Chaos
https://www.projectsmart.co.uk/white-papers/chaos-report.pdf

Är er interna information en tillgång eller belastning?

Transparens och öppenhet är honnörsord i de flesta organisationer. Paradoxen är att de flesta organisationer badar i interninformation men lider torka på struktur och relevans. Effekten blir kontraproduktiv och alla känner sig oinformerade. Här får du reda på hur du skapar en sund informationsspridning där er interna information blir en tillgång på riktigt.

Relaterade academyinlägg

Våga sätta mål och nå dem genom att misslyckas Digitala projekt har en förmåga att bli både komplexa och dyra. Allt för ofta körs projektet rätt ner i ett avgrundsdjupt dike men hur gör vi då för att öka chansen att lyckas?